PROGRAM HRVATSKE GRAĐANSKE STRANKE

Hrvatska građanska stranka (u daljnjem tekstu i HGS ili Stranka) je politička stranka građanki i građana Republike Hrvatske. Hrvatska građanska stranka je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i općenito građana Republike Hrvatske, utemeljena na vrednotama suvremenih demokracija te tradiciji i identitetu hrvatskog naroda. Hrvatska građanska stranka prihvaća aktualna postignuća u domeni državnosti i demokratskih pravila u Republici Hrvatskoj, a posebno poštujući obilježja i simbole; hrvatsku zastavu, grb te ostala državna i regionalna obilježja. Hrvatska građanska stranka (HGS), matičnu državu, Republiku Hrvatsku smatra LIJEPOM NAŠOM – zajednicom dobrih, vrijednih i radišnih ljudi, koji su sposobni i spremni čuvati, razvijati i voljeti vlastitu državu i isto tako spremni za stvaranje boljeg i bogatijeg društva, uključenog u suvremene svjetske integracijske procese.

Uvažavajući dosadašnje civilizacijske, kulturološke, nacionalne, demokratske, organizacijske i ekonomsko-pravne dosege u Republici Hrvatskoj, Hrvatska građanska stranka (HGS) se utemeljuje radi rasta i razvoja svih društvenih vrijednosti i ubrzanja svih procesa koji mogu doprinijeti boljem životu, boljem društvu i kvalitetnijem institucionalnom i svakom drugom okruženju.

Temeljni cilj Hrvatske građanske stranke je materijalno i emocionalno blagostanje građanki i građana Republike Hrvatske i blagostanje njihovog društva i države, uz uvažavanje i implementiranje nacionalnih i regionalnih društveno-socijalnih standarda, što je nužan uvjet za ostvarenje društva u cjelini.

Stvaranje boljih institucionalnih okvira, također je nužan uvjet za bolje, pravednije i kvalitetnije civilizirano društvo. U tom procesu stvaranja, nužne su PROMJENE. Hrvatska građanska stranka se zalaže za promjene društveno-ekonomskih i političkih okvira u društvu, a posebno na razini države – Republike Hrvatske.

Hrvatska građanska stranka, u današnjim političkim uvjetima globalizacije i postmodernizacije, naglasak stavlja na 4 osnovna elementa:
– zalaganje za najviše standarde u zaštiti, razvoju i promicanju ljudskih i građanskih prava svakog pojedinca, bez obzira na njegove ili njezine individualne karakteristike;
– zagovaranje slobodnog tržišta, definiranog jasnim, jednostavnim i za sve jednakim zakonima koji na najmanju moguću mjeru svode arbitrarno uplitanje države;
– stvaranje uvjeta za društvo ujednačenih šansi te davanja većih ovlasti i odgovornosti mladima unutar društva,
– zalaganje za dostupno besplatno kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu politiku usmjerenu prvenstveno na dobno i zdravstveno najosjetljivije društvene grupe.

Navedeni čimbenici predstavljaju ishodišnu točku, u smislu razvijanja demokratskog i bogatog društva, a posebice razvijanja individualizma te stvaranja mogućnosti za svakog pojedinca – u smislu razvijanja unutar svojih okvira, kao pretpostavke za svako bolje moderno društvo.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za bogatu i pravednu Republiku Hrvatsku, utemeljenu na vladavini prava i trodiobi vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. U toj vladavini prava, značajnu ulogu ima nezavisnost sudstva, ali HGS se zalaže za potpunu transparentnost rada sudova – u okviru zakona Republike Hrvatske (uključujući i obavezno objavljivanje donijetih akata).

Hrvatska građanska stranka štiti čast i dostojanstvo hrvatskih branitelja, zalaže se za ostvarivanje svih njihovih prava, kao i prava svih članova obitelji hrvatskih branitelja.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za Republiku Hrvatsku, kao;
– državu pune zaposlenosti radno sposobnog i radno voljnog stanovništva
– državu mladih i državu znanja
– državu bez podstanara
– državu u kojoj će se dostojanstveno stariti
– državu nacionalnih, vjerskih i političkih sloboda svih njenih građana
– decentraliziranu državu drugačijeg unutarnjeg ustrojstva
– državu integriranu u napredne asocijacije (NATO, EU i ostale “zapadne” asocijacije)
– državu koja se brine za očuvanje prirodnih resursa, zaštitu voda i šuma, zaštitu poljoprivrednog
zemljišta i mora
– državu slobodnog tržišta
– državu prava
– državu koja drži do dostojanstva svih njenih građana, kao i dostojanstva same države – bez obzira
na njenu veličinu, broj stanovnika i njen trenutni međunarodni položaj.

Hrvatska građanska stranka zalaže se za decentralizaciju ovlasti i sredstava u područjima obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, prostornog planiranja, prometa i komunalne infrastrukture te ravnomjerni regionalni razvoj, kao izraz zemljopisnih, gospodarskih, prometnih, povijesnih i kulturnih posebnosti hrvatskih regija.

Uvažavajući činjenicu da logika regija i regionalna politika zauzimaju značajno mjesto u aktualnim europskim procesima, Hrvatska građanska stranka (HGS) smatra da sadašnji administrativni ustroj
u Republici Hrvatskoj treba mijenjati, ali ne tako da velike jedinice regionalne i lokalne uprave i samouprave ugroze potrebe manjih lokalnih zajednica.

HGS se zalaže i za pravedniju raspodjelu poreznog novca, na način da jedinicama regionalne i lokalne samouprave pripadne veći dio poreznih prihoda.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za razvijanje ekologije i ekološke svijesti svih hrvatskih građana, kao i očuvanje i zaštitu prirode, mora, izvora vode te ostalih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske. Pritom je potrebno napomenuti da posebno poglavlje unutar razvijanja ekologije čini i što veće i masovno korištenje obnovljivih izvora energije, posebice zbog globalno prisutnog zagađenja zemljine atmosfere te konstantno nesigurne energetske situacije u svijetu.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za širenje konkurentnosti kao i uvođenje novih tehnologija unutar znanstvenog i proizvodnog procesa, a kako bi se Republika Hrvatska razvijala u pravcu modernizacije i suradnje s tehnološki razvijenim i naprednim državama. Preduvjeti gospodarskog razvoja Republike Hrvatske su ujedno i razvijanje i poticanje poduzetničke inicijative, privlačenje stranog kapitala, ali i razvijanje što efikasnijeg sustava zaštite od pranja novca te izvlačenja kapitala iz Republike Hrvatske.

Kad je u pitanju gospodarski napredak, HGS prednosti Republike Hrvatske pronalazi u turizmu, prometnom položaju (naročito u integralnom transportu), trgovini (posebno u izvoznim, doradnim i reeksportnim poslovima), hrvatskom moru (nautika, ribastvo, pomorstvo, itd.), u specifičnoj poljoprivrednoj proizvodnji, (npr. proizvodnja ekoloških proizvoda i određenih autohtonih hrvatskih proizvoda, sadnja i uzgoj dugogodišnjih nasada), kao i u visokosofisticiranoj tehnologiji zasnovanoj na znanju i primjeni znanosti i nauke (prvenstveno se odnosi na tzv. čiste tehnologije).

U sektoru proizvodnje, treba se ograničiti na stvaranje “čistih” i tehnološki naprednih proizvoda za koje realno postoje uvjeti za održivu konkurentnost u odnosu na globalizirani svijet, zatim na proizvode koji imaju veliki udio transportnih troškova u strukturi cijene koštanja, kao i na one proizvode kod kojih je moguće unaprijediti ili stvoriti robne marke. Poseban značaj HGS pridaje činjenici da Republika Hrvatska ima obilje vode, pa bi se moglo govoriti o posebnom tzv. “vodnom gospodarstvu”, odnosno upravljanju izvorima pitke vode te gospodarenju morem.

Hrvatska gradjanska stranka se zalaže za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. HGS smatra da je malo i srednje poduzetništvo prepoznato kao jedan od temelja gospodarstva Republike Hrvatske te kao takvo mora uživati poseban status i uvažavanje. Poduzetnik koji preuzima rizike od gubitka svog vremena, rada i kapitala će dobiti oslonac u ekonomskoj politici Hrvatske gradjanske stranke.

Direktno poticanje poduzetništva, a time i povećanu zaposlenost, Hrvatska građanska stranka (HGS) želi ostvariti, prvenstveno kroz stvaranje niza radnih i poslovnih zona (u područjima dobre prometne i druge povezanosti), u kojima će postojeći ili novi poduzetnici imati vrlo dobre uvjete za start, nastavak i održivi razvoj svog poslovanja. Takve zone treba inicirati država Hrvatska, a naročito i regionalne, županijske i lokalne jedinice uprave i samouprave. Ulaganja u infrastrukturu (ceste, tračnice, luke, itd.) su nužan uvjet za gospodarski napredak i poticanje poduzetništva. Infrastrukturu za razvoj treba financirati putem državnih sredstava, iz fondova EU (npr. predpristupni, bespovratna sredstva, itd.) i drugih prihvatljivih izvora financiranja. Projekte treba valorizirati naročito mjerenjem indirektnih efekata, a ne samo direktnih. Posebno treba promijeniti pristup prema mogućim domaćim i vanjskim investitorima, na način da stvorimo osnovne preduvjete (npr, planiranje, zone, nužna infrastruktura, itd.), a potom tražimo njih, a ne čekamo da oni pronađu nas!

Sve navedeno pretpostavlja razvitak kvalitetnog obrazovnog sustava, odnosno promjene obrazovnog sustava u smislu veće individualizacije pristupa spram onih koji sudjeluju u obrazovanju. Potrebna je također i redukcija preopširnog obrazovnog sustava naslijeđenog iz ranijeg socijalističkog društvenog uređenja. Dostupnost i prilagođenost svih znanja, posebno u komunikacijskim i informatičkim područjima te stvaranje društva realnog i održivog znanja – je imperativ za HGS!

Poseban cilj predstavlja omogućavanje osobnog razvoja svakom pojedincu, a unutar okvira za koje posjeduje talent i volju, bez potrebe da obrazovni sustav u sebi sadrži preopširna i nepotrebna znanja.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za posebnu brigu i skrb o osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, uz naglasak na omogućavanje razvijanja svih potencijala osoba s invaliditetom, unutar kako obrazovnog, tako i radnog sustava. Naglasak se stavlja na prilagođavanje javno-prometnih
površina, ustanova i institucija osobama s posebnim potrebama, kako bi svoje dnevne aktivnosti mogle obavljati bez nepotrebnih napora i prepreka na koje nailaze.

Pravo na zdravlje i pravo na življenje bez boli, Hrvatska građanska stranka smatra osnovnim ljudskim pravima. Konzumiranje usluga iz ove oblasti mora biti realizirano na human i dostojanstven način za svakog čovjeka.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za nove političare s novim idejama i novom vizijom, kao i omogućavanje napretka i zaposlenja mladim ljudima te što važniju ulogu mladih ljudi u društvu.
Pritom se ističe nužnost eliminiranja negativnih pojava. Rat protiv korupcije unutar institucija Republike Hrvatske predstavlja premisu razvitka hrvatske u modernu i bogatu državu, a stranka se pritom zalaže za okomitu i vodoravnu decentralizaciju rada upravnih tijela, njihovu veću efikasnost i brzinu rješavanja problema, kao i transparetntnost i dostupnost podataka i informacija.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za izjednačavanje šansi muškaraca i žena za uspješno obrazovanje i zapošljavanje, kao pretpostavke uspješnog razvoja pojedinca i društva u svojoj ukupnosti.

Hrvatska gradjanska stranka (HGS) posebno vrednuje obitelj kao temeljnu osnovu i pretpostavku za prosperitet u Republici Hrvatskoj. Hrvatska građanska stranka će se posebno zalagati za cjelovitost obitelji te poštivanje običaja i kulturne baštine koju štuju obitelji diljem Republike Hrvatske. Potrebna je aktivna populacijska politika, pa se poseban naglasak stavlja na mlade obitelji te njihovu sigurnost, prosperitet i blagostanje, kako bi se ublažio problem nedovoljnog nataliteta.

Hrvatska gradjanska stranka podržava mlade osobe koje svojim entuzijazmom i slobodoumnošću žele poticati promjene u društvu u cjelini te napraviti promjene u njihovoj neposrednoj okolini.

Hrvatska građanska stranka (HGS) želi zajedno s mladima raditi na prevenciji kriminaliteta i ovisnosti o opijatima.

Težeći zajedničkom cilju – kvalitetnijem i punijem životu mladih, Hrvatska gradjanska stranka će se zalagati za ispunjenje slobodnog vremena mladih osoba u sportskim klubovima te ostalim udrugama koje promiču zdrav život i očuvanje kulturnog nasljeđa i baštine, kao i uključivanje mladih u programe tehničke kulture. Prosperitet mladih je imperativ u nastojanjima da im se omogući kvalitetan razvoj i sigurna budućnost, koja počiva na obrazovanju, radu i poštenju.

Hrvatska gradjanska stranka poštuje sve religije koje zagovaraju duhovnost, ispunjenost mirom i blagostanjem te vjeru koja širi riječi mira i zagovara skladan suživot u ljudskim zajednicama.

Hrvatska građanska stranka se zalaže za modernizaciju birokratskog aparata u Republici Hrvatskoj, kao jednog od najvećih kočničara modernog razitka Republike Hrvatske te preuzimanje sustava modernih državnih aparata iz postmodernih sustava unutar Europske unije (EU).

Hrvatska građanska stranka (HGS) podržava članstvo Republike Hrvatske u NATO savezu, kao značajno partnerstvo i kao jednu od garancija svoje samostalnosti, sigurnosti i stvaranja uvjeta za mirno i humano življenje svih njenih građana, turista i svih onih koji trajno ili privremeno borave u Lijepoj našoj.

Smatrajući da Republika Hrvatska pripada naprednom i civiliziranom svijetu oko nas, Hrvatska građanska stranka (HGS) smatra da Republika Hrvatska spremno i odgovorno treba učestvovati u organizaciji Ujedinjenih naroda i odlučivati o prihvaćanju prava i dužnosti, koje iz toga proistječu (npr. u svezi ZERP-a).

Hrvatska građanska stranka (HGS) podržava ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju te ravnopravno partnerstvo Republike Hrvatske u EU.

Članstvo u Europskoj uniji je glavni kratkoročni strateški cilj i dugoročni interes Hrvatske, uvažavajući činjenicu da EU predstavlja trajni okvir za stabilnost, funkcioniranje institucija države te standarde zaštite prava pojedinca – načelno i u odnosu na državu. Hrvatska građanska stranka posebno apostrofira nužnost kvalitetne pripremljenosti za pregovore s EU. Prosperitet i boljitak za sve gradjane Republike Hrvatske mora biti misao vodilja u daljnjoj suradnji Europske Unije i Republike Hrvatske.

Hrvatska gradjanska stranka (HGS) je odlučna da će aktivno sudjelovati u politici na Europskoj razini te će svojim aktivnostima podupirati vrijednosti i ideale na kojima je i sama zasnovana.
Internacionalni odnosi na političkoj sceni Europe će biti određeni aktivnim sudjelovanjem u političkom životu, zajedno sa strankama koje su utemeljene na istim ili sličnim vrednotama, kao i Hrvatska gradjanska stranka. Poštivanje i uvažavanje drugih političkih stavova je osnova zajedničkog djelovanja na političkoj sceni Europe, kao i uvažavanje drugih načela Europskih stranaka.

Aktivno sudjelovanje Hrvatske građanske stranke na internacionalnim forumima, konvencijama, institutima za obrazovanje i sličnim skupovima će biti usmjereno k razmjeni iskustava te prenošenju znanja s ciljem kvalitetnijeg rada unutar Hrvatske građanske stranke.

Program je usvojen i donesen na osnivačkoj skupštini HGS u Splitu, 25. rujna 2009. godine.

Predsjednik stranke:  Željko Kerum