Statut stranke Željko Kerum – Hrvatske građanske stranke

0

Sukladno čl.10. Zakona o političkim strankama, NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06, kao i čl.46. Statuta HGS-a, na izvanrednoj Skupštini HGS-a održanoj u Splitu, dana 12. rujna 2015. godine, donosi se

 

S T A T U T

ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA

 

  1. UVODNE ODREDNICE

Članak 1.

Politička stranka Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka (u daljnjem tekstu i HGS ili Stranka) je politička stranka građanki i građana Republike Hrvatske. Uvažavajući dosadašnje civilizacijske, kulturološke, nacionalne, demokratske, organizacijske i ekonomsko-pravne dosege u Republici Hrvatskoj, HGS se utemeljuje radi rasta i razvoja svih društvenih vrijednosti i ubrzanja svih procesa, koji mogu doprinijeti boljem životu, boljem društvu i kvalitetnijem institucionalnom i svakom drugom okruženju.

Temeljni cilj HGS-e je materijalno i emocionalno blagostanje građanki i građana Republike Hrvatske i blagostanje njihovog društva i države, uz uvažavanje i implementiranje nacionalnih i regionalnih društveno-socijalnih standarda, što je nužan uvjet za ostvarenje društva u cjelini.

HGS svojim djelovanjem promiče nacionalnu slogu i domoljublje, demokraciju, mir, snažno i moderno hrvatsko gospodarstvo, nepovredivost hrvatskog nacionalnog interesa, čuvanje tradicije i identiteta hrvatskog naroda i vrijednosti Domovinskog rata, širenje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija, ideju bogate i pravedne Republike Hrvatske utemeljene na moralnim i duhovnim vrednotama i poticanje ekološke svijesti. HGS se također zalaže za ljudska prava, ravnopravnost spolova i važnu ulogu mladih u društvu, bolji položaj umirovljenika i hrvatskih branitelja te svih slojeva društva; posebno osoba s invaliditetom, kojima je opća pomoć i potpora najpotrebnija.

Djelovanje Stranke zasniva se na Programu Stranke, Statutu i drugim aktima koje donose nadležna tijela Stranke.

Kao suvremena, slobodnjačka te humanistička i socijalno osjetljiva stranka, brine se o svim socijalno osjetljivim slojevima društva, o očuvanju nacionalnih, kulturnih i tradicijskih te ekoloških vrijednosti, o slobodi vjeroispovijesti i pravu svakog čovjeka da, poštujući prava drugih, uredi svoj život prema vlastitom izboru. Stranka je pravna osoba koja upisom u Registar političkih stranaka kod nadležnog državnog tijela stječe sva prava utvrđena zakonom. Stranka ima vlastiti račun za poslovanje i posluje po zakonu o političkim strankama Republike Hrvatske.

Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj te u inozemstvu, sukladno pozitivnim propisima države u kojoj djeluje.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK STRANKE

Članak 2.

Naziv stranke je “Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka”.

Skraćeni je naziv: HGS.

Sjedište Stranke je u Splitu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke donosi Predsjedništvo Stranke.

HGS ima pečat, znak i zastavu.

Pečat: HGS ima pečat okruglog oblika, na kojem je u pravilnom rasporedu polukružno ispisano Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka – Split. U sredini pečata nalazi se znak HGS.

Znak: Znak HGS-a je u obliku nepravilne trodimenzionalne kocke ovalnih stranica. Kocka se sastoji od crveno, bijelog i plavog isječka – na isti način kao i hrvatska trobojnica . U plavom isječku nalaze se bijela slova HGS. Slovo H umjesto crtice ima znak HGS-a u bijeloj boji.

Zastava: Znak HGS-a na bijeloj podlozi.

 

III. ZASTUPANJE

Članak 3.

Predsjednik HGS-a predstavlja i zastupa stranku.

U slučaju spriječenosti, zamjenjuje ga jedan od dva potpredsjednika HGS-a i to onaj kojeg pisanom odlukom za to ovlasti predsjednik HGS-a.

 

IV. CILJEVI, NAČIN DJELOVANJA I JAVNOST RADA

Članak 4.

Stranka djeluje sukladno načelima i ciljevima utvrđenim svojim Statutom, svojim programom i drugim programskim dokumentima te u skladu sa suvremenim dosezima izgradnje demokratskog višestranačkog sustava.

Članak 5.

Radi postignuća svojih ciljeva i interesa, HGS surađuje s drugim političkim strankama i međunarodnim organizacijama, ukoliko ta suradnja pridonosi ostvarivanju programa Stranke. Odluku o suradnji donosi Predsjednik Stranke ili Predsjedništvo Stranke. Stranka se učlanjuje u domaće i međunarodne organizacije i ustanove, u skladu sa svojim programom i odlukama Predsjednika Stranke ili Predsjedništva Stranke.

Članak 6.

Za ostvarivanje programskih načela i političkih ciljeva HGS će se boriti demokratskim nenasilnim metodama poštujući ustavnost i zakonitost.

Članak 7.

Rad Stranke je javan. Iznimno, tijela Stranke mogu isključiti javnost iz svog rada, kad to zahtijevaju interesi bitni za sigurnost i obranu RH, interesi Stranke, te radi zaštite osobnih i obiteljskih prilika člana stranke.

Za provođenje javnosti rada stranka može organizirati ili službu za odnose s javnošću i medijima ili odrediti glasnogovornika stranke.

Radi izvješćivanja javnosti i njezina organiziranja za ostvarenje ciljeva sadržanih u Temeljnim načelima (Program stranke) i svom Statutu, Stranka može izdavati novine, časopise i knjige, surađivati s medijima i obraćati se javnosti na druge načine.

 

V. ČLANSTVO

Članak 8.

Članom Stranke može postati svaka punoljetna osoba koja ima poslovnu sposobnost, koja je državljanin Republike Hrvatske te koja prihvaća Program i Statut HGS-a. Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova HGS-a. HGS može predvidjeti mogućnost pristupanja Stranci elektronskim putem, u kojem slučaju se članom stranke postaje također nakon upisa u Registar članova HGS-a. Predsjedništvo Stranke može osporiti upis u Registar članova HGS-a.

Svaki član HGS-a dobiva iskaznicu Stranke.

Članak 9.

Član HGS-a je dužan:

– promicati programske ciljeve i zadaće te provoditi odluke Stranke;

– savjesno sudjelovati u radu Stranke i u tijelima u koja je izabran;

– čuvati čast i ugled stranke te čuvati sve ugovorne i poslovne tajne Stranke;

– njegovati korektne i tolerantne odnose u Stranci;

– pridržavati se Statuta, programa i odluka koje donose tijela Stranke te u javnim nastupima poštivati odluke većine, dok će u suprotnom biti propisno sankcionirani;

– uredno plaćati članarinu;

Nepridržavanjem dužnosti član krši stranačku stegu te ugrožava interese Stranke, što se razmatra u postupku pred Predsjedništvom Stranke.

Za nepridržavanje pravila stranačke stege, članu se može izreći mjera suspenzije na određeno vrijeme i/ili isključenja iz Stranke. Odluku o suspenziji i isključenju donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 10.

Član HGS-a ima pravo:

– sudjelovati u radu Stranke;

– iznositi mišljenja i podnositi prijedloge tijelima Stranke te ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje izneseno na legalnim sastancima tijela i organizacija HGS-a;

– biti obaviješten o radu i odlukama tijela Stranke te zastupnika i vijećnika HGS-a svoje izborne jedinice;

– birati i biti biran u tijela Stranke;

– uživati zaštitu Stranke.

Članak 11.

HGS može imati i počasne članove, o čemu odluku donosi Predsjedništvo HGS-a.

Članak 12.

Članstvo u Stranci prestaje:

– istupanjem ili upisom u drugu političku stranku;

– isključenjem po provedenom postupku;

– smrću;

– gubitkom poslovne sposobnosti;

– kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Stranke;

– na druge načine propisane Statutom HGS-a i drugim pozitivnim propisima.

 

VI. USTROJSTVO

Članak 13.

HGS je politička stranka ustrojena na jedinstvenoj nacionalnoj razini.

HGS može imati ogranke.

Ogranak predstavlja ustrojstveni oblik za više članova stranke te se u pravilu može osnovati na području jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar) ili općine, a u cilju uspostavljanja što učinkovitije teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike mjesne samouprave.

Ogranak se može osnovati kad na njegovom području djeluje najmanje 7 članova. U većim se naseljima ili gradovima, prema potrebi, može osnovati više ogranaka. Ako u mjestu ili kvartu grada ima manje od 7 članova, ti će članovi djelovati u sastavu najbližeg ogranka do stvaranja uvjeta za osnivanje zasebnog ogranka.

Funkcije i obveze Ogranka su: – predstavljanje rada Stranke u svojoj sredini i promicanje programa, ideja, stavova i odluka, određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave na području ogranka – uočavanje lokalnih problema i njihovo razrješavanje u okviru svojeg djelokruga – usmjeravanje i organiziranje djelatnosti članova te provođenje i izvršavanje političkih odluke i stavova koje donose tijela Stranke – prikupljanje članarine – obavlja druge dužnosti koje mu povjere druga tijela stranke.

Ogranak natpolovičnom većinom svih članova bira svoja tijela i to predsjednika, dopredsjednika i tajnika, koji zajedno čine predsjedništvo ogranka.

Ogranak može po potrebi osnivati i druga tijela potrebna za njegovo funkcioniranje i političko djelovanje.

 

VII. USTROJSTVO TIJELA STRANKE

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupštinu čine članovi po funkciji i izborni članovi, te se biraju, odnosno imenuju, na rok od 5 godina.

Članovi Skupštine po funkciji su svi članovi Predsjedništva Stranke, saborski zastupnici, župani, gradonačelnici i svi dužnosnici Vlade RH koji su članovi stranke.

Izborni član Skupštine može biti bilo koji član HGS-a kojeg tajnim glasovanjem na unutarstranačkim izborima izabiru svi članovi HGS-a.

Odluku o broju i načinu izbora izbornih članova Skupštine donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 15.

Izbori za članove Skupštine održavaju se najkasnije 45 dana prije isteka mandata Skupštine. Odluku o raspisivanju izbora donosi Predsjedništvo Stranke.

Odlukom iz prethodnog stavka određuje se dan izbora i rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji, kao i provođenje izbora.

Članak 16.

Skupštinu saziva Predsjednik HGS-a.

Redovita izborna skupština održava se svako 5 godina, a izvanredna po potrebi. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 1/3 članova skupštine.

Ako predsjednik ne sazove skupštinu u roku od 30 dana od zahtjeva, istu mogu sazvati predlagatelji.

U slučaju ostavke ili nemogućnosti obavljanja dužnosti Predsjednika, izvanrednu skupštinu saziva Predsjedništvo HGS-a, po odluci ovlaštenog potpredsjednika.

Članak 17.

Skupština HGS-a:

– utvrđuje temeljna načela politike HGS-a;

– donosi Program, a ovisno o svrsishodnosti i Izborni program;

– nakon provedenih izbora analizira postignuti izborni uspjeh;

– donosi rezolucije, deklaracije i druge programske akte;

– bira i opoziva tijela stranke većinom glasova odnosno predsjednika, 2 potpredsjednika     Stranke;

– razmatra i usvaja izvješće koje podnosi predsjednik, a prema potrebi i druga tijela Stranke;

– utvrđuje kandidate Stranke na državnim izborima i na lokalnim izborima;

– prema potrebi imenuje povjerenstva i određuje im zadaću;

– prema potrebi imenuje povjerenstva i određuje im zadaću;

– donosi Statut Stranke, odlučuje o izmjena i dopuna Statuta te programa Stranke;

– donosi odluku o promjeni naziva Stranke;

– donosi poslovnik o svom radu te druge opće akte, po potrebi, onako kako je to ovim Statutom određeno.

Članak 18.

Ako ovim Statutom nije drugačije određeno, ukoliko je na skupštini nazočna većina članova Skupštine, Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko na skupštini nije nazočna većina članova Skupštine, sjednica se odgađa za dva sata. Ako nakon isteka dva sata kvorum nije postignut, sazvat će se nova Skupština u roku od 30 dana.

PREDSJEDNIŠTVO I PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 19.

Predsjedništvo je izvršno i upravno tijelo HGS-a.

Predsjedništvo čine Predsjednik Stranke, 2 potpredsjednika.

Predsjednik HGS-a, može u Predsjedništvo kooptirati do 2 nova člana predsjedništva.

Predsjednik skrbi o cjelovitosti djelovanja Stranke u smislu članka 1. ovog Statuta te brine o poštivanju Statuta i zakonitosti rada.

Predsjednik samostalno parafira međustranačke sporazume i dogovore, brine o imovini Stranke i naredbodavac je po financijskim sredstvima.

Predsjednik Stranke odlučuje o učlanjenju Stranke u domaće i međunarodne organizacije političkih stranaka ili druge slične interesne skupine, u cilju propagiranja rada i jačanja političke aktivnosti Stranke.

Predsjedniku Stranke u radu pomaže 2 potpredsjednika.

Članak 20.

Predsjedništvo obavlja slijedeće funkcije:

– provodi odluke skupštine Stranke, raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, osim onima koja su u djelokrugu Skupštine;

– donosi odluke o bitnim političkim pitanjima, te predlaže predizbornu i izbornu strategiju, vodi tekuću politiku HGS-a;

– utvrđuje visinu stranačke članarine i odlučuje o oslobađanju od plaćanja članarina – određuje način financijskog i marketinškog dijela Stranke;

– raspravlja i odlučuje o tekućim političkim pitanjima te vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke;

– prihvaća financijski plan i zaključni račun;

– na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje i razrješava Glavnog tajnika, pomoćnike glavnog tajnika, rizničara i glasnogovornika stranke;

– donosi odluke o osnivanju i raspuštanju regionalnih organizacija

– brine se o izvršenju i provedbi odluka Skupštine;

– upravlja imovinom Stranke;

– podnosi Izvješće Skupštini o cjelokupnom radu Stranke;

– donosi odluke o osnivanju organizacija Stranke;

– utvrđuje politiku rada i daje smjernice za ostvarivanje ciljeva i provedbu politike, odluka i stavova Stranke;

– nakon predsjedničkih izbora, izbora za Hrvatski sabor te lokalnih izbora, analizira rezultate izbora i definira političke mjere koje je potrebno poduzeti na svim razinama ustroja, sukladno izbornim rezultatima;

– donosi druge akte u pogledu redovitog funkcioniranja Stranke;

– utvrđuje odgovornost člana stranke kod kršenja stranačke stege, te odlučuje o isključenju i drugim predviđenim sankcijama za članove stranke;

– vrši druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima stranke.

Predsjedništvo može donijeti Poslovnik, prema kojem će djelovati, a donosi ga samostalno i to većinom glasova.

Sjednica Predsjedništva može se održati ukoliko je nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 21.

Predsjednik HGS-a skrbi o djelovanju Stranke u smislu članka 1. ovog Statuta te brine o poštivanju Statuta i zakonitosti rada HGS-a.

Predsjednik vodi politiku Stranke u skladu s programskim dokumentima, odlukama Skupštine i Predsjedništva te brine o izvršavanju odluka Skupštine i Predsjedništva.

Predsjednik HGS-a samostalno parafira međustranačke sporazume i dogovore, brine o imovini Stranke i naredbodavac je po financijskim sredstvima.

Predsjednik HGS-a može imenovati voditelja ureda predsjednika HGS-a.

Predsjednik HGS-a saziva Predsjedništvo te predlaže kandidate za zastupnike u Sabor i predstavnike Stranke u tijelima izvršne vlasi RH.

Predsjednik HGS-a obavlja i druge dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i Predsjedništva.

Radi analiza i donošenja političkih odluka, Predsjednik može osnivati povremena politička povjerenstva ili odrediti povjerenike za pojedina područja.

Članak 22.

Predsjedniku Stranke u radu pomaže 2 potpredsjednika, Glavni tajnik, ako je imenovan, te članovi Predsjedništva.

TAJNIŠTVO

Članak 23.

Tajništvo HGS-a mogu sačinjavati:

– glavni tajnik;

– pomoćnici glavnog tajnika;

– rizničar;

– glasnogovornik;

Tajništvo HGS-a vodi registar članova.

Unutar tajništva može se osnovati i sljedeće:

– ured glavnog tajnika;

– služba računovodstva i financija;

– služba za tehničko-organizacijske poslove;

– služba za međunarodne poslove;

– služba za odnose s javnošću i medijima ili funkcija glasnogovornika;

– opća služba.

Predsjednik Stranke može donijeti odluku i o drugačijoj organizaciji tajništva. Tajništvo je operativno izvršno tijelo koje organizira administrativno tehničke poslove za potrebe Stranke, a prema potrebi osigurava uspješno djelovanje drugih središnjih tijela Stranke.

GLAVNI TAJNIK

Članak 24.

Glavni tajnik se nalazi na čelu tajništva i organizira sljedeće poslove:

– organizira, koordinira i upravlja poslovima tajništva;

– surađuje s predsjednikom i potpredsjednicima Stranke;

– brine o izvršenju odluka Predsjedništva;

– zastupa HGS u administrativnim i drugim poslovima spram državnih i drugih tijela;

– pruža stručnu pomoć ograncima te predlaže i poduzima mjere u cilju uspješnijeg rada ustrojstvenih oblika Stranke;

– zaključuje ugovore po ovlaštenju predsjednika Stranke;

– koordinira rad stručno-političkih povjerenstava i tijela Stranke.

Glavnog tajnika na prijedlog Predsjednika Stranke izabire Predsjedništvo Stranke.

Glavni tajnik može svoju dužnost obavljati profesionalno.

U slučaju duže spriječenosti, glavnog tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Predsjedništvo HGS-a.

 

VIII. ORGANIZACIJA MLADIH I POSEBNE ORGANIZACIJE SKUPINA ČLANOVA

Članak 25.

Radi realizacije posebnih interesa mladih ili posebnih skupina članova unutar stranke (npr. interesne skupine, žene, branitelji, vojni invalidi Domovinskog rata, itd.), organizacije HGS-a mogu se osnivati organizacije mladih, kao i posebne organizacije članova.

Organizacije će djelovati u okviru posebnih interesa mladih.

Ustrojstvo i djelokrug rada organizacije uređuje se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo HGS.

Organizacije imaju posebnu obvezu skrbiti o interesima, obrazovanju i poboljšanju uvjeta i mogućnosti zapošljavanja skupina koje predstavljaju.

IX. TRAJANJE MANDATA I OPOZIV

Članak 26.

Izbori u Stranci održavaju se svakih 5 godina za mandate predsjednika, potpredsjednike Stranke i članove predsjedništva, te za izborne članove Skupštine.

Članovi tijela Stranke mogu biti opozivani i prije isteka mandata zbog:

– neizvršavanja svojih obveza;

– nanošenja štete ugledu Stranke;

– nepridržavanja programskih akata i Statuta;

– kažnjivog djela koji člana čini nepodobnim da bude član tijela Stranke.

Predsjednik stranke ima mandat na 5 godina.

Opoziv organa HGS-a provodi Predsjedništvo Stranke.

 

X. STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

Članak 27.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci.

Statut, njegove izmjene i dopune se donose u postupku propisanom ovim Statutom.

Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ili tijela Stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Predsjedništvu Stranke, koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.

Predsjedništvo stranke osniva Odbor za Statut koji izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta.

Statut i izmjene i/ili dopune Statuta donosi Skupština Stranke.

Tijela Stranke donose, u skladu sa svojim ovlastima utvrđenim Statutom, odluke, zaključke i naputke.

Odlukom se, na opći način, uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta.

Zaključkom se uređuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela Stranke, a naputkom način postupanja tijela u Stranci.

Deklaracije i programi koje donose središnja tijela Stranke donose se sa shodnom primjenom odredaba kojima je uređeno donošenje Statuta.

 

XI. SREDSTVA ZA RAD

Članak 28.

HGS se financira:

– sredstvima članarine i darovima članstva i simpatizera;

– sredstvima od imovine;

– prihodima od dotacija;

– prihodom od naknade troškova izborne utakmice;

– prihodima od izdavačke djelatnosti i ostalih djelatnosti koje daju prihod;

– ostalim prihodima sukladno zakonu koji propisuje financiranje političkog djelovanja.

HGS može osnivati zaklade za razna područja djelovanja (likovno, književno, glazbeno, scensko, filmsko stvaralaštvo, itd.), a u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 29.

Predsjedništvo Stranke, određuje visinu članarine za svaku tekuću godinu te kriterije prema kojima se određene kategorije članova ili svi članovi mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

U svrhu osiguranja materijalno-financijske osnovice za rad, Stranka može osnovati trgovačka društva i druge pravne osobe, samostalno ili s drugim osobama, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Posebnim pravilnikom može se odrediti način prikupljanja sredstava, raspodjele, izrade proračuna te provedbe tog pravilnika

 

XII. PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 30.

Stranka prestaje postojati odlukom Predsjedništva Stranke.

Za slučaj prestanka Stranke njena imovina ima pripasti udrugama branitelja iz domovinskog rata i humanitarnim udrugama, sukladno odluci Predsjedništva stranke.

Članak 31.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Autentično tumačenje ovog Statuta donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenjem na Skupštini HGS-a, odnosno danom usvajanja na Skupštini HGS-a.

 

U Splitu, dana 12. rujna 2015. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš komentar

Napišite što mislite o ovoj temi...